FLIK i tredje og avgjørende periode.

Informasjon til foreldrene om Kartleggingsundersøkelsen T3 for bedre læringsmiljøarbeid i Kristiansand kommune.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) har utviklet en kartleggingsundersøkelse som har blitt gjennomført to ganger tidligere i ditt barns barnehage, våren 2013 og 2015. Den tredje gjennomføres denne våren (T3). Hovedhensikten med hver kartleggingsundersøkelse er å gi barnehagene en oversikt over situasjonen i barnehagen på det gitte tidspunktet for å identifisere områder man kan være fornøyd med og hvilke områder man bør videreutvikle. I denne tredje undersøkelsen vil fokuset også være rettet mot eventuelle endringer fra første og andre kartlegging.

 

Det er utviklet 4 spørreskjemaer i Kartleggingsundersøkelsen:

-       Barneskjema (4-5-åringer):

o   Trivsel, relasjon til de voksne og andre barn.

-       Kontaktpedagogskjema:

o   Barnas sosiale og språklige ferdigheter, samt atferd.

-       Personalskjema

o   Tilfredshet, samarbeid med kollegaer og foreldre, opplevelse av barnegruppen.

-       Foreldreskjema

o   Tilfredshet, informasjon, innhold og aktiviteter i barnehagen

 

Barneundersøkelsen og kontaktpedagogundersøkelsen

Det er kun de barna som er født 2011 og 2012 som inviteres til å delta i undersøkelsen nå i vår. Alle barn som deltar, må ha foreldrenes samtykke. Det vil gi viktig informasjon for barnehagen om du lar ditt barn få delta. Dersom dere velger å avstå, vil det ikke få noen negative konsekvenser verken for dere eller barnet.

 Undersøkelsen for barna vil gjennomføres enten på PC eller IPAD, avhengig av hva barnehagen har tilgang til. Barna får lest opp spørsmålene på PC/IPAD gjennom en digital talefunksjon. Barna skal selv vurdere hvor enig de er i utsagnet gjennom å klikke på ett av fire tilgjengelige «smileys» (veldig blid - blid – sur – veldig sur). F.eks: «Jeg liker meg i barnehagen».

Det vil være en voksen til stede som vil hjelpe barnet med å logge seg på og som vil forklare for barnet hva det skal gjøre. Den voksne skal være tilgjengelig når barnet besvarer spørsmålene, men ikke stå å se på. Det er viktig at barnet svarer så ærlig som mulig på spørsmålene. Flere hundre barn både i Norge og Danmark har deltatt i denne undersøkelsen, og tilbakemeldingene fra barnehagene er at barna syns det er morsomt.

I tillegg til at barna selv inviteres til å besvare spørsmål, er det også lagt opp til at kontaktpedagogene besvarer spørsmål om det enkelte barn (KUN de som får samtykke hjemmefra). I kontaktpedagogundersøkelsen skal det krysses av for barnets kjønn, alder og kulturelle bakgrunn (vestlig, ikke-vestlig, norsk, samisk). Videre vil kontaktpedagogen vurdere barnets sosiale kompetanse, språkutvikling, atferd og motoriske ferdigheter. Barnehagen vil ikke få frem resultatene om det enkelte barnet, men om resultatet for barnegruppa samlet (så fremt det er 7 eller flere barn i gruppa). På bakgrunn av resultatene kan barnehagen arbeide for å videreutvikle de ansattes kompetanse på områder som ikke er tilfredsstillende eller forsterke arbeidet med de gode resultatene.

Dersom du har et barn som er født 2011 eller 2012, og samtykker i at barnet får delta i undersøkelsen og at det er en kontaktpedagog som besvarer spørsmål om ditt barn, leverer du et signert samtykkeskjema tilbake til barnehagen.

 Foreldreundersøkelsen

I spørreskjemaet som foreldrene til barn født 2011 eller 2012 inviteres til å besvare, vil vi stille spørsmål om hvordan foreldrene opplever samarbeidet med barnehagen og det tilbudet barnehagen gir. Det er viktig for barnehagen at så mange som mulig av foreldrene deltar og svarer så ærlig som mulig på spørsmålene, slik at de kan jobbe videre for å utvikle seg.

Dere velger selv om bare mor eller bare far besvarer skjemaet, eller om dere gjør det i fellesskap.

Bruk og beskyttelse av data

I Kartleggingsundersøkelsen er det lagt stor vekt på at resultatene skal oppbevares på en forsvarlig måte og i samsvar med bestemmelser i lovverket. Til hvert barn er det opprettet en kode for barnet (eks B12345), en for foreldrene (eks F12345) og en for kontaktpedagogen (eks K12345). Disse kodenumrene vil oppbevares i barnehagen sammen med barnets navn, for å kunne slette data dersom noen velger å trekke seg fra undersøkelsen etter gjennomføringen. Forskerne har ikke tilgang til koblingen mellom navn og kode-nummer, mens barnehagen ikke har tilgang til resultater på individnivå med brukernavn.

 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli tilgjengelig for barnehagen i en egen nettportal. Når alle navn på dem som har svart (barn, foreldre, ansatte) blir erstattet av et kodenummer, vil ingen kunne vite hvem som har svart. Forskerne som behandler dataene vil IKKE ha tilgang til disse informantenes navn. Det vil heller ikke bli gitt ut opplysninger om enkeltpersoner. Alle resultater gjengis på gruppenivå hvis gruppen er på 7 eller flere barn. Det betyr også at dersom det er færre enn 7 i en gruppe, vil ikke barnehagen få tilgang til resultatene. Dette er også for å ivareta anonymiteten.

 

Prosjektet er tilrådd av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. For øvrig vil vi følge bestemmelsen i Lov om personvern og de retningslinjer datatilsynet har utarbeidet for denne type undersøkelser. Dette innebærer blant annet:

 • Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og dere kan når som helst trekke dere fra undersøkelsen uten begrunnelse, både som foreldre og barn.
 • Det får ingen konsekvenser for deg som forelder eller dine barn dersom du ikke deltar i denne undersøkelsen.
 • Dersom du ikke ønsker å delta, lar du være å gjennomføre foreldreundersøkelsen. I det du har klikket på ”fullfør” i nettportalen, har du vist ditt samtykke.
 • Alle barn MÅ ha fått samtykke fra sine foresatte for å kunne gjennomføre selv, eller for at kontaktpedagogen i barnehagen skal kunne besvare spørsmål vedrørende barnet.
 • Det vil ikke registreres og formidles opplysninger i rapportering fra kartleggingsundersøkelsen som er mulig å føre tilbake til enkeltpersoner.
 • Datamaterialet behandles konfidensielt, og det vil ikke foregå noen utlevering av opplysninger om enkeltpersoner til andre, som for eksempel ansatte i barnehagen.
 • Datamaterialet blir behandlet uten navn på to måter:
  1. Gjennom at koblingen mellom brukernavn og navneliste arkiveres i den enkelte barnehage. Forskere har ingen tilgang til denne koblingsnøkkelen. Dette betyr at hver informants navn er erstattet med et brukernavn (tallkode) i datamaterialet og ikke kan tilbakeføres til personlig navn.
  2. Gjennom at resultater med gruppestørrelse lavere enn 7 IKKE blir vist i resultatportalen.
 • Datamaterialet anonymiseres ved prosjektslutt ved at koblingsnøklene slettes.
 • Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark vil få tilgang til datamateriale på lik linje med sin forskerstab.