HJELP BARNEHAGEN DIN!!

Alle barn er like mye verdt. Regjeringen vil nå kutte flere hundre millioner kroner i tilskudd til barn i private barnehager. Dette vil få alvorlige konsekvenser. Les her hva du kan gjøre i kampen for å stoppe kuttene.

Private barnehager og forslag om pensjonskutt


Saken på en-to-tre

 •        Regjeringen vil kutte tilskuddet til pensjon for private barnehager med til sammen 350 millioner kroner. 
 •        Dette kommer på toppen av et allerede vedtatt kutt på 245 millioner kroner i kapitaltilskuddet i 2021. 
 •        Private barnehager er fra før i en svært krevende økonomisk situasjon, med rekordmange barnehager som drifter i underskudd.
 •        PBL frykter at sektoren ikke har rygg til å bære kuttene, og er alvorlig bekymret for framtiden til de private barnehagene.
 •        For at barnehagesektoren skal kunne utvikle seg videre, må finansieringssystemet endres og forskjellsbehandlingen reduseres. Kutt i pensjonstilskudd går i motsatt retning og må stanses.

Økonomien i private barnehager

 •        Tall fra PBL viser at fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2019. Nær halvparten av PBL-barnehagene har budsjettert med underskudd i 2020. 
 •        Private barnehager har et toårig etterslep i finansieringen av bemanningsnormen, som gjør at den økonomiske situasjonen fra før er svært krevende for mange barnehager.
 •        Finansieringssystemet fører til systematisk forskjellsbehandling mellom barnehagene, både mellom de kommunale og de private og mellom private barnehager i ulike kommuner.
 •        PBL har de siste ukene fått om lag 400 bekymringsmeldinger fra barnehager som frykter dårligere kvalitet på tilbudet til barna, dårligere vilkår for ansatte og nedleggelser. 
 •        Barnehager som barna og familiene har blitt glade i, risikerer å måtte legge ned.


Mer velferd for pengene

 •        Det offentlige sparer hvert år mellom 2 og 3 milliarder kroner ved å benytte private barnehager, sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle barnehagene selv. 
 •        For hver krone de private tjener, sparer det offentlige tre kroner. Dagens system, og forslaget om kutt i pensjonstilskudd, svekker private barnehagers konkurransekraft ytterligere.  
 •        Private barnehager har mer fornøyde foreldre, like fornøyde ansatte og systematisk lavere sykefravær enn de offentlige barnehagene.
 •        Mer enn 95 prosent av årsverkene i private barnehager utføres av ansatte som har tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner.
 •        Mens kommunene i snitt rapporterer inn kostnader på 18 prosent av lønnsgrunnlaget til pensjon, får private barnehager dekket 13 prosent. 
 •        Private barnehager leverer dermed billigere, men like gode, pensjonsordninger. Hvorfor skal tilskuddet kuttes ytterligere når besparelsen for det offentlige allerede er enorm?

Veien videre: Behov for nytt finansieringssystem

 •        Stortinget må sørge for en finansiering som likebehandler barn i alle barnehager, og som gjør det mulig for aktørene å utvikle enda bedre barnehager. 
 •        Forslaget om kutt i pensjonskutt og vedtatt kutt i kapitaltilskudd må reverseres og det må på plass en minimumssats for tilskudd som kommunene ikke kan gå under.
 •        Endringer i finansieringen må skje etter en helhetlig gjennomgang som inkluderer alle elementene i tilskuddssystemet – og som sikrer forutsigbare og drivverdige rammevilkår for alle typer private barnehager. 

Hvilke direkte konsekvenser kan dette få for Maurtua? 

 • Kutt i bemanning og vikarbruk.
 • Kutt i leker og utstyr.
 • Kutt i kompetanseheving.
 • Kutt i vedlikehold.
 • Kutt i pensjon for ansatte.

 

Usikkerheten er det vanskeligste å forholde seg til og det betyr igjen vanskelige priorieringer i budsjettet for 2021. 

Kristiansand kommune

I forhold til pensjonspåslaget så er det i statsbudsjettet foreslått en endring til 11%, men en overgangsordning i 2021 og 2022 der enkeltstående barnehager får 13% pensjonspåslag i 2021 og 12% i 2022.

Det vedtas derfor satser både for 11 og 13 prosent pensjonspåslag.

Kommunale driftstilskuddssatser per heltidsplass blir i 2021 ved 11% pensjonspåslag:

Små barn (0-2 år): 226.145 kr

Store barn (3-6 år): 108.868 kr

 

Kommunale driftstilskuddssatser per heltidsplass blir for 2021 ved 13% pensjonspåslag:

Små barn (0-2 år):  230.663 kr

Store barn (3-6 år): 111.378 kr

  

Vårt budskap til alle foreldrene:

 

Smittevernvennlig hilsen

 

Kjetil A. Hauge

Daglig leder