Priser

Nye priser per 1. august 2022

Barnehageplass:

80% plass, kr. 2.440,-

100% plass, kr. 3.050,-

 

Kostpenger per mnd: 

440,- for 80% plass.

550,- for 100% plass.

 

80% plass (4 faste dager per uke) 2.440+440 = 2.880,-

100% plass (5 dager/full uke) 3.050+550 = 3.600,-

Plassen betales pr. måned, juli er bet. fri.

 

Søskenmoderasjon
barn nr. 2. 30 %
barn nr. 3. 50 %

Redusert betaling barnehage

Familier med lavere inntekt enn 607 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt. 
Familier med barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

 

Andelsinnkudd, kr. 4000,-: Maurtua barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage. Selskapsvedtekter, § 2: «Formålet vårt er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket».

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen betaler et andelsinnskudd, uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet betales ved oppstart i barnehagen. Et andelsinnskudd er på kr 4.000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Det betales kun inn en andel, uavhengig av hvor mange barn man har og hvor lenge man trenger plassen. Ved å ha andel i barnehagen har man prioritet, ved opptak, til senere barn.

Når en andelseier ikke har behov for barnehageplass sendes en skriftlig utmelding til daglig leder. Oppgi kontonr, og be om å få andelen tilbakebetalt.

Dere kan også lese mer om dette i barnehagens vedtekter, https://maurtuabarnehage.no/Innhold/Side/37265