Vedtekter for Maurtua

Maurtua barnehage har to sett med vedtekter. Et for samvirkeforetaket som eier barnehagen (ihht samvirkeloven) og et for barnehagen (ihht barnehageloven).

 

Selskapsvedtekter per 2012

Selskapsvedtektene regulerer samvirkeforetaket Maurtua barnehage SA. Her bestemmes regler for medlemskap, størrelsen på andelsinnskudd, styresammensetning og hvordan årsmøte skal arrangeres. Daglig leders oppgaver er også fastsatt her.

 

1.2.2022. vedtekter

Barnehagevedtektene regulerer barnehagen og dens formål. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, samt åpningstid og opptaksreglement bestemmes her.